Energy Analytics

Družstvo podielnikov Devín vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 13. 11. 1981 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:JRD Karlová Ves – Devín a JRD Devín.

Do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. Č. 5/b bolo zapísané dňa 01.03.1982.

Na základe zákona 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyrovnaní majetkových nárokov v družstvách ako aj ďalších právnych úprav bolo družstvo pretransformované na nový právny subjekt s novo upravenými majetkovými pomermi.

Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, na ktorej členovia uplatňujú svoje právo rozhodovať o záležitostiach družstva. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo 1 x ročne.
Pri hlasovaní ma každý člen počet hlasov úmerný výške menovitej hodnoty jeho podielnických listov a splatených členských vkladov, t. j. 33,1939 € (1000,-Sk) jeden hlas.
Základný majetok družstva – základné imanie tvorí súhrn členských vkladov, ktoré členovia vložili do družstva pri jeho transformácii.

V poľnohospodárskej výrobe sa orientujeme na produkciu obilovín, kukurice, slnečnice.


Verejné obstarávanie

Poľnohospodárstvo